คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1079/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ เฉพาะรายนางสุภาวดี พุทธรักษ์


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/18/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2 ส่วนวางโครงการที่ 3 สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1078/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ เฉพาะรายนางสุภาวดี พุทธรักษ์